summaryrefslogtreecommitdiff
AgeCommit message (Expand)Author
2021-02-09Add notice for blog changeHEADmasterJosias
2021-01-09Add contact infoJosias
2020-11-04Add verify page with privacytools onion addressJosias
2020-07-29Add faviconJosias
2020-07-29Add link to cgit in navbarJosias
2020-07-29Add basic README.mdJosias
2020-07-29Cleanup configJosias
2020-07-29Add some cached stuffJosias
2020-07-29Delete themes/tonyJosias
2020-07-29Add categories to postsJosias
2020-07-29Change to MemE themeJosias
2020-07-27Add justwrite.md blog postJosias
2020-05-29about: Add FSF member badgeJosias
2020-05-25posts: Quarantine Day: Update petition linkJosias
2020-05-25posts: Quarantine DayJosias
2020-05-23Remove hello-world.mdJosias
2020-05-23First postJosias
2020-05-23Switch to httpsJosias
2020-05-23Add basic blogJosias